Ders : İnkılap Tarihi

Batı cephesinde Türk Halkının Mücadelesi ve Düzenli Ordunun Başarıları

                                                          İSTİKLAL MİLLETİNDİR

KUVAY-İ MİLLİYE : İşgallerin ardından işgale uğrayan bölgelerde halk tarafından oluşturulan silahlı birliklere Kuvay-ı Milliye (Milli Kuvvetler) adı verilir. Düzensiz, disiplinsiz, ihtiyaçlarını halktan karşılayan ve kendi bölgesini kurtarmayı hedefleyen gruplardır. Kuvay-ı Milliyenin en önemli yararı işgalleri ve düşmanın ilerleyişini yavaşlatmalarıdır. Kuvay-ı Milliye aynı zamanda milleti bağımsızlığa sevkeden ruhtur. Mustafa Kemal, Kuvay-ı Milliyeyi şöyle tanımlamıştır: “Kuvayımilliye, milletin ruhundan ve sonsuza kadar yaşama eve bağımsızlık istediğinde doğmuş bir birliktir ki, o hiçbirşey yok edemeyecektir.’’ Oluşmasında; Osmanlı Ordularının dağıtılarak ülkenin savunmasız kalması,ülkenin yer yer işgal edilmesi ve ülke yönetiminin işgaller karşısında sessiz kalması etkili olmuştur..

 

Olumlu yönleri                                                                                       

*TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında etkili olmuştur.

* Düşmanı yavaşlatmıştır.

*ilk olarak bölgesel kurulmuş bölgesel savunma yapmışken Sivas kongresi ile birlikte direnişm bilinci ulusallaşmıştır.

Olumsuz yönleri

* tek merkezden yönetilmiyordu

*disiplinsizdi

*halktan zorla para ve yardım

*Türk halkında ulusal bilinicn oluşmasında etkili olmuştur.

*suçlu gördüklerini kendileri yargılayıp ceza veriyordu.

* zaman zaman çete mantığı ön plana çıkıyordu.

DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI

Mondros maddeleri gereğince Osmanlı Ordusu terhis  edilip  silahlarına el konulmuştur. Ülke savunmasız kalmış Türk Halkı  Kuvay-i Milliye-yi kurarak  işgaller karşısında durmaya çaılşmıştır. Fakat Kuvay-i Milliye düşmanı yurttan atmak için yetersiz kalmıştır. Aynı zamanda bazı Kuvay-i Milliyeciler kendilerini TBMM’nin üzerinde bir güç olarak görmeye başlamıştır.[SPOT1].

BATI CEPHESİ

I. İnönü Savaşı

II. İnönü Savaşı

Kütahya- Eskişehir Savaşı

Sakarya Savaşı

Başkomutanlık- Büyük Taarruz Savaşları

 

I.İNÖNÜ SAVAŞI

Yunanların Taaruzu sonucu açılmış bir cephedir. Çerkez Ethem ayaklanmasını fırsat bilen Yunanlılar TBMM’yi dağıtarak Sevr Antlaşmasını zorla Türklere kabul ettirmeyi amaçlamışlardır.

Savaşın Sonuçları: Düzenli ordunun kazandığı ilk zaferdir. Düzenli ordu ve TBMM’ye olan güven artmıştır. Kısaca savaşdan sonra meydana gelen gelişmeleri aşağıdaki gibi kodlayabiliriz!!!!!!!

- Teşlilat-ı Esasi                                                                       TALİM

-Afganistanla  Dostluk Antlaşması

-Londra Konferansı

-İstiklal Marşı’nın Kabulü

- Moskova Antlaşması

 

 Londra Konferansı: Bu konferansın asıl amacı Sevr  Maddelerini   yumuşatarak TBMM’ye kabul ettirmektir. Eğer bu amaçlarına ulaşamazlarsa da I. İnönü Savaşı’nda yenilen Yunanlılara kendilerini toparlamak için zaman kazandırmaktır.[SPOT2]

Bu amaçlarına ulaşmak için İstanbul Hükümeti ve TBMM’yi birlikte davet ederek ikisini biribirini düşürüp çıkan karışıklıkta emellerine ulaşmaktı. Fakat İstanbul Hükümeti adına konfernsa katılan Tevfik Bey sözü milletin asıl temsilcisi olan TBMM adına toplantıya katılan Bekir Sami Bey’e vererek itilaf devletlerinin ikilik yaratma düşüncelerini boşa çıkartmıştır.

TBMM’nin Konferansa Katılma Amacı

TBMM bu konferanstan bir sonuç çıkmayacağını bilmesine  rağmen konferansa  katılım göstermiştir. Buradaki amaç; Misak-i Milli’yi ve varlığını Dünya ‘ya duyurmak, barış yanlısı olduğunu göstermektir.[SPOT3]

Sonuç olarak konferanstan bir sonuç çıkmamış Yunanlılar ordularını toparlamak için zaman kazanmıştır. TBMM’nin uluslararası alandaki etkinliği artmıştır.

Afganistan İle Dostluk Antlaşması: iki taraf birbirinin bağımsızlığını tanıyacak,[SPOT4] birine yapılan saldırıya diğer taraf kendisine yapılmış gibi kabul edecek, TBMM hükümeti Afganistan’a subay ve öğretmen gönderme sözü vermiştir.

Moskava Antlaşması: (16 Mart 1921) Bolşevik İhtilali’nden sonra TBMM ile Sovyet Rusya yakınlaşmıştır. Çünkü Çarlık Rusya’sı İhtilalle yıkıllınca yeni kurulan Sovyet Rusya ile İtilaf devletleri düşman olmuştur.

Antlaşmaya göre;  taraflardan birini tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımıyacak, Sovyet Rusya Misak-ı Milli’yi tanıyacak,

* Batum Gürcistan’a bırakılacak, 

*Osmanlı ile Çarlık Rusya arasında yapılan antlaşmalar geçersiz sayılacak

Önemi;

* ilk kez TBMM’yi büyük bir Avrupa devleti tanımıştır,

* Doğu sınırlarımız güvence altına alınmıştır,

* Batum Gürcistan’a bırakılarak Misak-i Milli’den ilk kez taviz verilmiştir.

 

İstiklal Marşı’nın Kabulü: Bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşı 12 Mart 1921’de TBMM tarafından kabul edilmiştir.

II. İnönü Savaşı: Yunanlıların Eskişehir ve Kütahya’yı alarak Ankaraya doğru yürümek ve TBMM’yi dağıtmak amacıyla Yunanlılar tarafından açılmıştır. Fakat Yunanlılar yenilmiş ve amaçlarına ulaşamamışlardır. TBMM’ye olan güven artmıştır,İtalyanlar işgal ettikleri Antalya ve Muğla’dan çekilmeye başlamıştır, Fransa’nın TBMM’ye karşı tutumu yumuşamaya başlamııştır.[SPOT5]

 

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Batı cephesinde Türk Halkının Mücadelesi ve Düzenli Ordunun Başarıları alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] Düzenli ordunun kurulma aşamasında otoritelerinin zayıflayacağını düşünenen Demirci Mehmet Efe, Çerkez Ethem gibi bazı Kuvay-i Milliyeciler TBMM’ye karşı ayaklanmışlardır

[SPOT-2] İtilaf devletleri savaş meydanındaki yenilgiyi masa başında gidermeye çalışmışlardır.

[SPOT-3] itilaf devletleri Türklerin barışa yanaşmadığı ile ilgili anti propaganda yapıyorlardı

[SPOT-4] TBMM’yi tanıyan ilk ilk müslğman devlet Afganistan’dır.

[SPOT-5] M. Kemal ‘’ siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz’’ sözünüğ bu savaştan sonra söylemiştir

Konunun Önemli Terimleri

  • terhis Askerlik ödevi sürelerini bitirenleri ordudan bırakma

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları