8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Ekonomik Alanda Tam Bağımsızlık Konusu ve alt başlıkları

Ders : İnkılap Tarihi

Ekonomik Alanda Tam Bağımsızlık

II. TBMM’NİN AÇILMASI: Yapılacak olan inkılap hareketleri için savaş döneminde yıpranan TBMM’nin yenilenmesi gerektiğinden ve I. TBMM’nin üzerine düşen görevi tamamladığından 1Nisan 1923’te II. TBMM açılmıştır.[SPOT1]

 İzmir İktisat Kongeresi:  Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasal bağşımsızlığın olamayacağı kanaitinde olan yeni Türk Devleti bunu gerçekleştirmek için İzmir’de işçi, esnaf, köylü, sanayici gibi toplumun çeşitli kesimlerinden Türkiye İkstisat Kongresini toplamıştır. Bu kongrede Misak-i İktisiadi karaları alınmıştır. Bu kararlar Türkiye’nin kendi kaynakalrını kullanarak kalkınmasını içerir ve ülkenin kalkınma şekli ve hızı programlanmış kalkınma planları hazırlanmıştır.

  • Ülkede yerli malının kullanılmasını ve yerli malınının kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak.
  • Teknik eğitimi geliştirmek.
  • Ham maddesi yurt içinde olan sanayi dallarını kurmak ve genişletmek.
  • Küçük olan imalattan büyük işletmelere geçmek.
  • Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurmak.[SPOT2]
  • Demir yolu inşaatını bir programa bağlamak.
  • Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınmak.
  • İşçilerin durumunu düzeltmek. 

 1933 yılından itibaren I. Beş Yıllık Kalkınma Planıuygulamaya koyulmuş  fakat II. Kalkınma Planı II. Dünya Savaşı’ndan sonra hayata geçirilmiştir.

KABOTAJ KANUNU

Kabotaj: Bir devletin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkıdır.
-Deniz ticaretinin yabancılar tarafından yapılıyor olması Türk karasularında Türklerin egemenlik hakkını sınırlıyor buda ekonomik bağımsızlığı engelliyordu.
-1926 da çıkarılan kabotaj kanunuyla Türk karasularında yük ve yolcu taşıma hakkı yalnızca Türk gemilerine tanınmıştır.
-Ülkemizde 1 Temmuz denizcilik ve kabotaj bayramı olarak kutlanır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Ekonomik Alanda Tam Bağımsızlık alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] Bu meclis inkılapları gerçekleştirmiştir. Bu yüzden İnkılap meclisidir.

[SPOT-2] özel sermayenin yatırım yapacak gücünün olmamasıve yetişmiş iş gücünün yetersizliği sebebiyle Türkiye İktisat Kongresinde özel teşebbüsün güçlendirilmesi amaçlanmasına rağmen bu amaçlara ulaşılamamıştır. Fakat bu kongreseden sonra bir çok fabrika açılmıştır.

Konunun Önemli Terimleri

  • misakı iktisadi ekonomik yemin

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları