Ders : İnkılap Tarihi

Hukuk Aklın ve Bilimin Rehberliğinde Yeniden Düzenleniyor

                                                        HUKUK VE AİLE

Bu alandaki hayata geçirilen İnkılapların temel amacı; Türk ulusunu çağdaş, bağımsız ve demokratik bir hayat sürmesini sağlamaktır.

Teşkilat-ı Esasiye (1921 Anayasası - 20 Ocak 1921)

 • I.İnönü Savaşı’ndan sonra çıkarılmıştır.
 • Teşkilat-ı Esasiye Türk Devleti'nin ilk anayasası özelliğini taşır. (20 Ocak 1921).
 • 21 maddeden oluşur.

1921 Anayasası'nın Bazı Maddeleri

1. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
2. Yasama ve yürütme yetkisini kullanmak milletin tek ve gerçek temsilcisi olan TBMM'ye aittir.
3. Türkiye Devleti TBMM tarafından yönetilir ve hükümet 'TBMM Hükümeti' adını alır.
4. TBMM'de seçim iki yılda bir yapılır.
5. TBMM, hükümeti seçtiği vekillerle (bakanlarla) yönetilir.
6. Şer'i hükümlerin uygulanması TBMM'ye aittir.
7. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.

Önemi:

Yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun siyasi ve hukuki belgesidir.
Güçler Birliği İlkesi kabul edilmiştir.
Türk tarihinde ilk kez egemenlik millete ait olmuştur.
İstiklal Mahkemeleri meclis tarafından kurulmuş ve yargı gücü kullanılmıştır.
Ulusal birliğin zarar görmemesi için devletin rejimi belirtilmemiştir.
TBMM, bu anayasayı çıkartarak Kurucu niteliğini almıştır.
Meclis Hükümeti sistemi kabul edilmiştir.
Şer'i hükümlerin TBMM tarafından yerine getirilmesi kabul edildiğinden 1921 Anayasası laik bir anayasa değildir.
1921 Anayasası, 1924 Anayasası'nın ilanına kadar yürürlükte kalmıştır.

1921 Anayasası'nda Yapılan Değişiklikler

Devletin rejiminin cumhuriyet olduğu eklenmiştir (1923).
Cumhuriyetin ilanı ile Meclis Hükümeti Sistemi yerine  Kabine Sistemi'ne geçilmiştir.

Spot: Bugüne kadar kullandığımız anayasalar

 • 1876 Kanuni Esasi
 • 1921 Teşkilat-ı Esasi
 • 1924 Anayasası
 • 1961 Anayasası
 • 1982 Anayasası

 

Türk Medeni Kanunu : Osmanlı Devleti’nde hukukta birlik yoktu. Şerri ve Örfi hukuk uygulanıyor farklı din mensuplarına kendi dini kurallarını uyguluyordu. ‘’Mecelle’’ ile hukukta birlik sağlanmaya çalışıldı. Fakat yeni Türk Devleti’nin hukuk sistemi Çağdaş ve laik olmalıydı. Bu yüzden;

En son medeni kanun olması

Türk toplum yapısına uygun olması

Kadın-erkek eşitliğine dayanması

Demokratik olması

Açık, net ve anlaşılır olmasından kaynaklı İsviçre Medeni kanununda yapılan değişikliklerle Türk Medeni Kanunu oluşturuldu.

Medeni Kanun ile Yapılan Yenilikler[SPOT1]

* Kadına boşanma hakkı tanındı resmi nikah zorunlu hale getirildi.

* Kadınlara istediği mesleği seçme hakkı tanındı

* kadınlar ve erkekler arasında sosyal ve ekonomik alanda tan bir eşitlik sağlanmıştır.

*patrikhanelerin din işleri dışında başka işlerle uğraşması yasaklanmıştır.[SPOT2]

Bu kanundan sonra toplumun ihtiyaçlarına göre farklı konu ve alanlarda da kanunlar çıkarılmıştır.

 

Türk Kadını Siyasal haklarına Kavuşuyor

Türk kadınına siyasal hakları birçok Avrupa ülkesinden daha önce verilmiştir.

1930’da      Belediye seçimlerine

1933’te       Muhtarlık seçimlerine

1934’te       Vekillik seçimlerinde seçme seçilme hakkı verilmiştir.

034 BMV şeklinde kodlayabiliriz!!!!

 

 

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Hukuk Aklın ve Bilimin Rehberliğinde Yeniden Düzenleniyor alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] Türk Medeni Kanunu kadınlara siyasal hak tanımamıştır.

[SPOT-2] Yeni Türk Devleti’nde laikleşme kanusunda büyük adım atılmıştır. Ülkede hukuk birliği sağlanmıştır.

Konunun Önemli Terimleri

 • yasama kanun yapmak
 • yürütme yasaların uygulanmasını sağlamak
 • şer'i hüküm İslam dininin kuralları ile verilmiş karar
 • güçler birliği yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek elde toplanmasıdır.
 • meclis hükümeti meclis başkanının hükümetinde başkanı olduğu sistem
 • anayasa Devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama erklerinin nasıl kullanılacağını gösteren, vatandaşların hak ve ödevlerini, özgürlüklerini saptayan ve düzenleyen, yasa sıralamasında en önde gelen yasa.
 • kabine sistemi eş anlamlısı hükümet. Yani bakanlar kurulunun olduğu sistem. Meclis başkanı ayrıdır, hükümetin başkanı ayrıdır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları