Ders : İnkılap Tarihi

Laiklik

LAİKLİK: Dini siyaset ve devlet işlerine karıştırmayarak devletin tüm dinlere ve inançlara eşit mesafede durmasıdır. Dinin güvencesidir. Hoşgörü, saygı, sevgiye dayanan ve dinsel zorbalığı reddeden, aklın ve bilimin öncülüğünde düşünme sistemidir.

Devletin resmi dini yoktur

Dini devlet işlerine ve siyasete alet edilemez

Din ve mezhep ayrımı yapılmadan bireyler arasından kaynaşma ve dayanışmayı hedefler

Dinlere karşı hoşgörülüdür.

 Laiklik İlkesinin Hayata Geçirebilmek İçin

- Saltanatın kaldırılması

-  Halifeliğin kaldırılması

-  Tevhid-i Tedrisat (eğitim - öğretimin birleştiril­mesi) Kanunu'nun çıkarılması

-  Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması

-  Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

-  İbadet yerleri dışında dinsel kıyafet, sembol ve işaretlerle dolaşılmasının yasaklanması

-  Medeni Kanun'un kabul edilmesi

-  Ekonomi, hukuk, eğitim ve sosyal yaşam gibi her alanda dinden kaynaklanan uygulamala­ra son verilmesi

-  Maarif Teşkilatı hakkında kanun çıkarılması

- 1928de anayasadan, "devletin dini İslâm'dır." maddesinin çıka­rılması

- 1937'de anayasaya Türk Devleti'nin laik oldu­ğu ifadesinin eklenmesi

ANAHTAR KELİMELER: Din ve vicdan özgürlüğü, dini hoşgörü, akıl, bilim, mantık, çağdaşlaşma, mantık

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Laiklik alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1]

Konunun Önemli Terimleri

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları